บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเครื่อธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) กำลังขยายตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ ต้องการรับบุคลากรหลายอัตราในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้


ตำแหน่งที่ 1 : ทนายความ 2 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 24-35 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ และมีใบอนุญาตว่าความ
ประสบการณ์ตามสายงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้
สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด และมีใบขบขี่/มีรถยนต์เป็นของตัวเอง จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หากมีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งที่ 7 :พนักงานตรวจสอบเครดิต  3 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-32 ปี
วุฒิ ปริญญาตรี ทุกสาขา

สามารถใช้ Microsoft Office ได้

ตำแหน่งที่ 3 :เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพสินเชื่อ  2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์สถิติ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
สามารถใช้ Microsoft Office ได้
สามารถจัดทำรายงานคุณภาพสินเชื่อและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการได้

ตำแหน่งที่ 4 : เจ้าหน้าที่การตลาด 2 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะด้านภาษาอังกฤษและสามารถนำเสนองานได้เป็นอย่างดี
มีประสบการณ์ทางการตลาด
สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่

ตำแหน่งที่ 5 : เจ้าหน้าที่บริหารจัดการข้อมูล (MIS Officer) 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี /โท สาขาวิชาสถิติประยุกต์ เศรษฐศาสตร์ สารสนเทศ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
อายุไม่เกิน 35 ปี
มีประสบการณ์ด้าน MIS 1 ปีขึ้นไป
มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจเช่าซื้อ สินเชื่ออื่นๆ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
สามารถใช้โปรแกรม MS Excel ขั้น Advance
สามารถนำเสนองานได้ดีและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

ตำแหน่งที่ 6 : เจ้าหน้าที่จัดการผลิตภัณฑ์ 1 อัตรา
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี
มีความคิดสร้างสรรค์และมีความกระตือรือร้นในการทำงาน
สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้

ตำแหน่งที่ 7 :พนักงานธุรการ )สัญญาจ้างรายปี)  3 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
วุฒิ ปวช.ขึ้นไป ทุกสาขา

สามารถใช้ Microsoft Office ได้

ตำแหน่งที่ 8 :พนักงานการเงิน  1 อัตรา
เพศชาย/หญิง อายุระหว่าง 20-30 ปี
วุฒิปริญญาตรี สาขาการเงิน บัญชี บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

สามารถใช้ Microsoft Office ได้

ตำแหน่งที่ 9 :พนักงานบริหารสินเชื่อ/เช็คเกอร์ 3 อัตรา
วุฒิ ปวช., ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
พื้นที่ปฏิบัติงานเขตบางกะปิ บางนา รามอินทรา มีนบุรี หรือพื้นที่ใกล้เคียง

ตำแหน่งที่ 10 :พนักงานเก็บเงินเร่งรัดภาคสนาม (ประจำสาขาบางบอน) 3 อัตรา
วุฒิ ม.6, ปวช., ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 11 :พนักงานเก็บเงินเร่งรัดภาคสนาม (ประจำทุกสาขาทั่วประเทศ) 15 อัตรา
วุฒิ ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในพื้นที่จังกวัดสาขาที่ให้บริการ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี

ตำแหน่งที่ 12 :พนักงานบริหารสินเชื่อ/เช็คเกอร์ (ประจำสาขาทั่วประเทศ) 15 อัตรา
วุฒิ ปวส., และปริญญาตรี  ทุกสาขา
เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี
มีรถจักรยานยนต์และใบอนุญาตขับขี่
รู้จักเส้นทางในพื้นที่จังกวัดสาขาที่ให้บริการ และพื้นที่ใกล้เคียงเป็นอย่างดี


สวัสดิการ : อาทิ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันชีวิต, ประกันสุขภาพ, สวัสดิการที่อยู่อาศัย, เครื่องแบบพนักงาน ฯลฯ

สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมรับการสัมภาษณ์ได้ที่
แผนกทรัพยากรบุคคล บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 346-9 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กทม. 10120 แผนที่ หรือโทร. 0-2675-6300 ต่อ 104, 116 e-mail : hr@worldlease.co.th
สมัครที่สาขาของบริษัทฯ : รายละเอียด-เบอร์โทรติดต่อของสาขา

 

Effective date : March 9 - May 31, 2018