ร่วมงานกับเรา
กรณีมีข้อพิพาทหรือต้องการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Compliant unit) ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. โทรศัพท์หมายเลข: 0-2675-6300 ต่อ 191
2. โทรสาร: 0-2675-6299 ถึงศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
3. Email: info@worldlease.co.th
กรุณาพิมพ์ E-mail address ลงในช่อง To: ของโปรแกรมส่งอีเมล์ของท่าน เพื่อส่งมายังส่วนงานศูนย์รับเรื่องร้องเรียน
4. จดหมาย: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เลขที่ 889 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 346-9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120