ร่วมงานกับเรา
สำหรับรายละเอียดเบื้องต้น ได้แก่ ขั้นตอนการสมัคร เอกสารประกอบการสมัคร มีดังนี้

ขั้นตอนการสมัคร
1. ลูกค้า (ผู้สมัครขอสินเชื่อเช่าซื้อ) ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

+ อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และไม่เกิน 60 ปี
+ สัญชาติไทย
+ มีรายได้ประจำต่อเดือนหรือมีรายได้ขั้นต่ำต่อเดือน (กรณีมีรายได้เสริมต้องมีหลักฐานแสดง)
+ อายุงานปัจจุบันอย่างน้อย 4 เดือน
+ มีโทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน
ทั้งนี้ คุณสมบัติของลูกค้าและรายละเอียดอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

2. เตรียมเอกสาร (รายละเอียดในหัวข้อถัดไป) ให้ครบ โดยระบุที่อยู่และรายละเอียดในการติดต่อที่ชัดเจน
3. ผู้เช่าซื้อเซ็นเอกสารการสมัครที่ร้านค้า
4. พนักงานของบริษัทที่ประจำอยู่ที่ร้าน ตรวจสอบเอกสารการสมัคร
5. พนักงานของบริษัท แจ้งสาขาในพื้นที่
6. พนักงานสาขาตรวจสอบข้อมูลตามขั้นตอนการพิจารณาสินเชื่อ
7. เมื่ออนุมัติเรียบร้อยแล้ว แจ้งลูกค้าให้ทราบ
8. ผู้เช่าซื้อเซ็นสัญญาเช่าซืัอที่ร้านค้า
9. ผู้เช่าซื้อรับรถจักรยานยนต์ เป็นอันสิ้นสุดการขาย

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบคำขอเช่าซื้อ
2. สำเนาบัตรประชาชน (ณ วันทำสัญญาต้องไม่หมดอายุ) ของผู้เช่าซื้อ พร้อมแสดงบัตรประชาชนฉบับจริงด้วย
3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้เช่าซื้อ พร้อมแสดงทะเบียนบ้านฉบับจริงด้วย
4. เอกสารรับรองรายได้ (ถ้ามี)
หมายเหตุ หากมีเอกสารแสดงรายได้ประกอบ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ