ร่วมงานกับเรา
กรณีมีข้อพิพาทหรือต้องการร้องเรียนในเรื่องต่างๆ ท่านสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน (Compliant unit) ตามช่องทางต่างๆ ดังนี้

1. โทรศัพท์หมายเลข: 0-2096-4599 กด 3
2. โทรสาร: 0-2657-3039
3. Email: info@worldlease.co.th
4. จดหมาย: ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เลขที่ 44 อาคารธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
5. ช่องทางร้องเรียนต่อทางการ เช่น ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทย โทร. 1213 หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ e-mail address : fcc@bot.or.th

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 1/2567
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 4/2566
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 3/2566
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 2/2566
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 1/2566
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 4/2565
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 3/2565
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 2/2565
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 4/2564
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 2/2564

รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 1/2564
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 4/2563
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 3/2563
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 1/2563
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 4/2562
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 3/2562
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 2/2562
รายงานข้อมูลคุณภาพการให้บริการทางการเงิน ไตรมาสที่ 1/2562