ร่วมงานกับเรา
ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทยเป็นตลาดที่ใหญ่ตลาดหนึ่ง ตั้งแต่ปี 2541 เป็นต้นมา ตลาดรถจักรยานยนต์มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง section นี้ได้รวบรวมข้อมูลยอดจำหน่าย และยอดจดทะเบียนของรถจักรยานยนต์ ที่นำมาจากสื่อต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่สนใจทุกท่าน

 

ปี
2560
2559
2558
2557
2556
2555
2554
ยอดจดทะเบียน (คัน)
1,810,856
1,735,254
1,671,237
1,699,218
2,004,490
2,130,067
2,007,080
ปี
2553
2552
2551
2550
2549
2548
2547
ยอดจดทะเบียน (คัน)
1,835,091
1,535,613
1,703,376
1,598,876
2,061,610
2,108,078
2,039,394
ปี
2546
2545
2544
2543
2542
2541
2540
ยอดจดทะเบียน (คัน)
1,755,297
1,332,744
900,925
788,854
598,541
523,617
911,195
ปี
2539
2538
2537
2536
2535
2534
2533
ยอดจดทะเบียน (คัน) 1,234,241 1,465,015 1,246,322 1,106,313 868,157 649,727 732,848


.............................................................................................................................................................................................................................................

+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนต.ค.54
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนก.ย.54
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนส.ค.54
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนก.ค.54
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนมิ.ย.54
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนพ.ค.54
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนเม.ย.54
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไตรมาสแรกของปี 2554
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนก.พ.54
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.54
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2553 (ม.ค.-พ.ย.)
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2553 (ม.ค.-ต.ค.)
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2553 (ม.ค.-ก.ย.)
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2553 (ม.ค.-พ.ค.)
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนมี.ค.53
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนก.พ.53
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.53
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2552
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2552 (ม.ค.-พ.ย.)
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2552 (ม.ค.-ก.ย.)
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2552 (ม.ค.-ส.ค.)
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนก.ค.52
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2552 (ม.ค.-พ.ค.)
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ไตรมาสแรกของปี 2552
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ครึ่งปีแรกของปี 2551
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนพ.ค.51
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์เดือนก.พ.51
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ประจำปี 2550 (ม.ค.-ก.ย.)
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ 8 เดือนของปี 2550
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ 7 เดือนของปี 2550
+ ยอดจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ครึ่งปี 2550
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไตรมาสแรกของปี 2550
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.50
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2549
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2549 (ม.ค.-ต.ค.)
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2549 (ม.ค.-ก.ย.)
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2549 (ม.ค.-ส.ค.)
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนส.ค.49
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2549 (ม.ค.-ก.ค.)
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ครึ่งปี 2549
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนพ.ค.49
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนเม.ย.49
+ ตลาดรถจักรยานยนต์ไตรมาสแรก ประจำปี 2549
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไตรมาสแรก ประจำปี 2549
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนก.พ.49
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.49
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2548
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2548 (ม.ค.-ต.ค.)
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 9 เดือนแรกของปี 2548
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-ก.ย.48
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-ส.ค.48
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 7 เดือนแรกของปี 2548
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนกรกฎาคม 2548
+ ตลาดรถจักรยานยนต์อาเซียนระหว่างเดือนม.ค.-มิ.ย.48
+ ยอดขายรถจักรยานยนต์ 6 เดือนแรกของปี 2548
+ ยอดขายรถจักรยานยนต์ครึ่งปี 2548
+ ยอดขายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-พ.ค.48
+ ยอดขายรถจักรยานยนต์ประจำปี 2548 (ม.ค.-พ.ค.)
+ ยอดขายรถจักรยานยนต์ 4 เดือนแรกของปี 2548
+ ยอดขายรถจักรยานยนต์ 3 เดือนแรกของปี 2548
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 2 เดือนแรกของปี 2548
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ประจำปี 2547
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-พ.ย.47
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-ต.ค.47
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-ส.ค.47
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-ก.ค.47
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ (ม.ค.-มิ.ย.47)
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ครึ่งปี 2547
+ ยอดจดทะเบียนรถใหม่เดือนเม.ย.47
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนม.ค.-พ.ค.47
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 4 เดือนแรกของปี 2547
+ ตลาดสองล้อ สถิติที่น่าจดจำ
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนกุมภาพันธ์ 2547
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์เดือนมกราคม 2547
+ สถิติยอดขายรถจักรยานยนต์ของปี 2546
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ 11 เดือนของปี 2546
+ ยอดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ ม.ค.-ก.ย.46
+ สถิติรถจักรยานยนต์จดทะเบียนใหม่เดือนสิงหาคม
+ สถิติยอดขายรถจักรยานยนต์ (ม.ค.-ก.ค.46)
+ สถิติยอดขายรถจักรยานยนต์ครึ่งปีแรก (ม.ค.-มิ.ย.46)
+ ข้อมูลสรุปตลาดรถจักรยานยนต์ในปีที่ผ่านมา
+ ตลาดรถจักรยานยนต์ในประเทศไทย