ร่วมงานกับเรา


บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด
(WorldLease Company Limited)
เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2548 โดยเริ่มแรกในการจัดตั้งบริษัทฯ เป็นการร่วมทุนในลักษณะ Joint Venture ของสถาบันการเงิน 2 แห่ง ด้วยทุนจดทะเบียน 20.0 ล้านบาท โดยใช้ชื่อ บริษัท สยามวอลล์ ลีสซิ่ง จำกัด จดทะเบียนเมื่อเดือนมิถุนายน 2537 เพื่อดำเนินธุรกิจหลักคือ การเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ และธุรกิจลีสซิ่ง ประเภทรถยนต์, เครื่องจักร, และอุปกรณ์ ซึ่งทั้งสองธุรกิจนี้ มีศักยภาพในการเติบโตอย่างมากในขณะนั้น

ในปี 2538 สถาบันการเงินเข้าร่วมเป็นพันธมิตรเพิ่มอีก 1 แห่ง และมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 60.0 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ดำเนินธุรกิจผ่านมาได้ตามเป้าหมาย จนกระทั่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศ ในช่วงปี 2540 สถาบันการเงินทั้ง 2 แห่งถูกทางการระงับการดำเนินกิจการ ส่วนอีก 1 แห่งขอถอนตัวจากการเป็นผู้ร่วมทุนไป จึงมีการปรับโครงสร้างผู้ถือหุ้นเหลือเฉพาะกลุ่มผู้บริหาร โดยบริษัทฯ ได้ทำการปรับโครงสร้างหนี้ และชำระคืนเงินกู้ยืมทั้งหมดแก่สถาบันการเงินได้ในปี 2543 หลังจากนั้นบริษัทฯ ก็ดำเนินธุรกิจด้วยส่วนของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยมุ่งดำเนินธุรกิจเฉพาะในส่วนของการให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์เพียงธุรกิจเดียว ซึ่งก็สามารถบริหารงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

ปี 2548 บริษัทฯ ได้พิจารณาถึงสภาวะการแข่งขันในตลาดเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีความรุนแรงขึ้น มีคู่แข่งรายใหม่ ทั้งอยู่ในรูปสถาบันการเงิน (Banking) และบริษัทที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน (Non Banking) เข้ามาดำเนินธุรกิจให้สินเชื่อรายย่อย (Retail Finance) ซึ่งรวมถึงธุรกิจให้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ เมื่อมีการแข่งขันที่รุนแรงขึ้น การบริหารงานจึงต้องมีความแข็งแกร่งตามมา โดยธุรกิจที่สามารถแข่งขันได้นั้น จะต้องมีต้นทุนในการดำเนินงานที่ต่ำ มีประสิทธิภาพสูง และต้องมีขนาดธุรกิจที่เหมาะสม (Economies of scale) บริษัทฯ จึงได้เข้าร่วมทุนกับ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) โดยเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็น 240.0 ล้านบาท และเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท บีที เวิลด์ลีส จำกัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2548 และเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2553 จากนั้นเมื่อเดือนพฤษภาคม 2555 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 400.0 ล้านบาท ล่าสุดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เป็น 600.0 ล้านบาท