ร่วมงานกับเรา
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (WorldLease Company Limited) (ชื่อเดิมบริษัท บีที เวิลด์ลีส จำกัด) ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่ นครปฐม สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร ชลบุรี ระยอง และเชียงใหม่ ซึ่งตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันคือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามวอลล์ลีสซิ่ง จำกัด โดยมีพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งธนาคารฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 75% และเพิ่มเป็น 99.99% เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
วิสัยทัศน์ (Vision)
" หนึ่งในกลุ่มผู้นำ ด้านเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีความยั่งยืน และมั่นคง"


พันธกิจ (Mission)

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดพันธกิจ ซึ่งถือความสมดุลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลูกค้า ฝ่ายคู่ค้า ตัวบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นองค์กรที่สามารถตรวจสอบได้

2. บริษัทฯ จะดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมการบริหารงาน ให้ความยุติธรรมแก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

3. บริษัทฯ จะบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานทั้งการปฏิบัติงาน และการบริการสู่ลูกค้าทุกระดับ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

4. บริษัทฯ จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และจะสร้างศรัทธาแก่ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทฯ จะช่วยเหลือสังคมทุกระดับชั้น ให้เป็นตัวอย่างที่ดี แก่หน่วยงานอื่น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มีการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

หลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณ


นโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั่น

บริษัทฯ ยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส รับผิดชอบต่อสังคม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม เพื่อแสดงออกถึงความมุ่งมั่นดังกล่าว เพื่อสร้างมาตรฐานการประกอบธุรกิจที่ใสสะอาด บริษัทฯ ได้จัดทำนโยบายและแนวปฏิบัติ เรื่อง การต่อต้านคอร์รัปชั่น พร้อมทั้งกำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนมาตรการในการดำเนินการ เพื่อให้กรรมการ พนักงานของบริษัททุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามนโยบายและแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด


การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดหรือข้อร้องเรียน

บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีช่องทางและสนับสนุนให้พนักงาน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียแจ้งเบาะแสของเรื่องราว หรือพฤติกรรมที่น่าสงสัยเกี่ยวกับการกระทำผิดโดยเร็วที่สุด หรือเมื่อพนักงาน ผู้มีส่วนได้เสียเชื่อหรือสงสัยว่าอาจมีการกระทำผิดเกิดขึ้นได้ในอนาคต ทั้งนี้ บริษัทฯ มีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยไม่เปิดเผยชื่อผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้แจ้งข้อร้องเรียน

ท่านสามารถแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียนได้ที่ ประธานกรรมการบริษัท หรือ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการผู้จัดการ หรือช่องทางอื่นๆ ที่บริษัทฯ กำหนด ดังนี้