ร่วมงานกับเรา
บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (WorldLease Company Limited) (ชื่อเดิมบริษัท บีที เวิลด์ลีส จำกัด) ดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล และต่างจังหวัด ได้แก่ นครปฐม สระบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุดรธานี สกลนคร ชลบุรี ระยอง และเชียงใหม่ ซึ่งตั้งขึ้นจากการร่วมทุนระหว่างธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันคือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท สยามวอลล์ลีสซิ่ง จำกัด โดยมีพิธีลงนามสัญญาร่วมทุนเมื่อวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2548 ซึ่งธนาคารฯ มีสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 75% และเพิ่มเป็น 99.99% เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556
วิสัยทัศน์ (Vision)
" หนึ่งในกลุ่มผู้นำ ด้านเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีความยั่งยืน และมั่นคง"


พันธกิจ (Mission)

ด้วยวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ข้างต้น บริษัทฯ จึงกำหนดพันธกิจ ซึ่งถือความสมดุลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายลูกค้า ฝ่ายคู่ค้า ตัวบริษัทฯ ตลอดจนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. บริษัทฯ จะบริหารงานด้วยความโปร่งใส โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เป็นองค์กรที่สามารถตรวจสอบได้

2. บริษัทฯ จะดำรงไว้ซึ่งจริยธรรมการบริหารงาน ให้ความยุติธรรมแก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และพนักงาน

3. บริษัทฯ จะบริหารงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐานทั้งการปฏิบัติงาน และการบริการสู่ลูกค้าทุกระดับ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัทฯ

4. บริษัทฯ จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องตามกฎหมายกำหนด และจะสร้างศรัทธาแก่ภาครัฐ และประชาชนทั่วไป โดยบริษัทฯ จะช่วยเหลือสังคมทุกระดับชั้น ให้เป็นตัวอย่างที่ดี แก่หน่วยงานอื่น

นโยบายการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด เป็นบริษัทในเครือของธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) มีการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจสอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารกำหนด ดังนี้

หลักจริยธรรมและหลักจรรยาบรรณ

 


นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชั่น

บริษัท เวิลด์ลีส จำกัดมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักจริยธรรม โดยมุ่งเน้นให้ พนักงานมีทัศนคติร่วมกันในการต่อต้าน แก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการคอร์รัปชั่น โดยการส่งเสริมให้พนักงานทุกคนมีความรู้ ความเข้าใจตรงกันและปฏิบัติงานต่างๆ โดยสุจริตและเป็นไปตามนโยบายการกำกับ ดูแลกิจการ และจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทที่ได้กำหนดไว้

บริษัทจะร่วมมือและสนับสนุนหน่วยงานภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยการส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของพนักงานในการติดตาม ตรวจสอบ พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์รัปชั่นในพื้นที่ดำเนินการและประกอบธุรกิจ


เพื่อยืนยันเจตนารมณ์ดังกล่าว บริษัทจึงได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึ่งในแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
(Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption หรือ CAC) และเพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทมีแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับมาตรการต่อต้านการคอร์รัปชั่นของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยดังกล่าว บริษัทจึงได้จัดทำและประกาศใช้แนวปฏิบัตินี้ และให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท   

ท่านสามารถอ่านรายละเอียด

นโยบายต่อต้านการให้สินบนและคอร์รัปชันได้ที่นี่


นโยบายและการปฏิบัติการให้การรับของขวัญและการเลี้ยงรับรองได้ที่นี่

การแจ้งเบาะแสการกระทำผิด

บริษัทเล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงจัดให้มีช่องทางและสนับสนุน ให้พนักงาน ผู้ร่วมธุรกิจ บุคคลที่เกี่ยวข้อง สาธารณชน หรือผู้มีส่วนได้เสีย
แจ้งเบาะแสการรับสินบน คอร์รัปชัน หรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมในรูปแบบอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นภายในบริษัท  โดยไม่เปิดเผยตัวตนผ่านช่องทาง  whistleblow@cimbthai.com  
โดยเบาะแสที่แจ้งจะรายงานตรงไปยังประธานคณะกรรมการตรวจสอบของธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ในกลุ่มธุรกิจทางการเงินของบริษัท 
หรือ ผ่านช่องทางภายนอกองค์กร โดยผู้แจ้งเบาะแสสามารถรายงานตรงไปยังหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานกำกับดูแลทางการและหน่วยงานบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ในประเทศไทย เช่น ช่องทางร้องเรียนต่อทางการ  ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย โทร.1213 หรือจดหมายอิเล็คโทรนิกส์
email address fcc@bot.or.th  เป็นต้น