ร่วมงานกับเรา
 

วันที่ 28 ธันวาคม 2565

เรียน ผู้ประกอบการ

      บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านผู้มีอุปการคุณทุกท่านทราบว่า บริษัทฯ จะย้าย สถานที่ทำการสำนักงานใหญ่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

      จากเดิม เลขที 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชัน1 34 ห้อง 346-9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวาเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
      (ทั้งนี้ วันทำการวันสุดท้าย 12 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป)

      ที่อยู่ใหม่ เลขที่  44 อาคาร ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย ชั้น 16 ถนนหลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
     โทรศัพท์ 0-2657-3030โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป

    บริษัทฯ จึงแจ้งมายังท่าน เพื่อโปรดดำเนินการเปลียนแปลงที่อยู่ของบริษัทฯ ในการออกเอกสารต่างๆ โดยตั้งแต่วันที 13 กุมภาพันธ์ 2566 เป็นต้นไป โปรดระบุทีอยู่ใหม่ข้างต้น

    หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิมเติม กรุณาติดต่อ 0-2657-3030 , Call Center 0-2096-4599
    วันจันทร์-วันเสาร์(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 08.30-17.00 น.


     บริษัทฯ ขอขอบพระคุณ ทีได้ให้การไว้วางใจในการทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา