ร่วมงานกับเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ฉบับปรับปรุงวันที่  13 กุมภาพันธ์ 2566

เรียน คู่ค้าของบริษัทฯ

    บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด (“บริษัทฯ”) ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และพยายามมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับธุรกิจของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย


ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.     การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ที่เกี่ยวกับการจัดหาสินค้า และ/หรือบริการ และการชำระเงิน

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

    ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลออนไลน์ และออฟไลน์เพิ่มเติม รวมถึงการเก็บรวบรวมในเชิงพาณิชย์จากแหล่งข้อมูลของบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต (บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติ) บริษัทฯ อาจรวมข้อมูลนี้เข้ากับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจว่าจ้างบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่บริษัทในกลุ่มเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับกิจกรรมทางออนไลน์ของท่านเมื่อท่านเข้าเยี่ยมชมแหล่งข้อมูลออนไลน์ของบริษัทฯ  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังอาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมจากเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ของบริษัทในกลุ่มเพื่อวัตถุประสงค์ในการโฆษณาที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเข้าชมของท่าน ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ได้ดำเนินการดังกล่าวนี้ บริษัทฯ จะทำการแจ้งเตือน และเสนอทางเลือกที่เหมาะสมเพื่อให้ท่านสามารถปฏิเสธการเก็บรวบรวมดังกล่าวได้


    ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องมีดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

2.     การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการเช่นว่านั้น 

ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย

บริษัทฯ จะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นไปตามกฎหมายและฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาจเลือกใช้ 

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

การจัดหาสินค้า และ/หรือบริการ

 • เพื่อทำการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดหาสินค้าและ/หรือบริการกับท่าน
 • เพื่อชำระเงินและจัดการการชำระเงิน
 • เพื่อจัดการค่าใช้จ่ายและดอกเบี้ยที่ถึงกำหนด
 • เพื่อรวบรวมและกู้คืนสินค้าและ/หรือบริการที่ท่านค้างชำระให้กับบริษัทฯ
 • เพื่อจัดการกับข้อพิพาททางกฎหมาย
 • ฐานการปฏิบัติตามสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ

 • เพื่อบริหารจัดการความสัมพันธ์ของบริษัทฯ กับท่านหรือธุรกิจของท่าน
 • เพื่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานการปฏิบัติตามสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย

การพัฒนาธุรกิจ

 • เพื่อระบุถึงประเด็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการที่มีอยู่
 • เพื่อวางแผนการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีอยู่
 • ฐานการปฏิบัติตามสัญญา
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย

ความปลอดภัย และการบริหารความเสี่ยง

 • เพื่อป้องกันอาชญากรรม และจัดการความปลอดภัย เช่น การใช้กล้องวงจรปิด ซึ่งจะทำการบันทึกภาพ ภาพเคลื่อนไหว หรือเสียงของท่าน เป็นต้น
 • เพื่อสืบสวน รายงาน และป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน
 • เพื่อการบริหารความเสี่ยง
 • เพื่อตรวจสอบภายใน
 • เพื่อขอคำแนะนำ และ/หรือให้คำแนะนำด้านกฎหมายภายในบริษัทฯ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย
 • ฐานการปฏิบัติตามสัญญาในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทฯ จะพิจารณาว่า ประโยชน์ดังกล่าวของบริษัทฯ นั้น มีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือไม่ และจะต้องสามารถสรุปได้ว่าประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน


กรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้

ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมาย หรือภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่าน และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ  บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อท่าน หรือตามที่บริษัทฯ วางแผนว่าจะเข้าทำสัญญากับท่าน (เช่น เพื่อการเข้าทำสัญญาจัดหาสินค้า และ/หรือบริการกับท่าน) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันดังกล่าวหรือการเข้าทำสัญญากับท่าน แต่บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงกรณีเช่นว่านั้นในขณะที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3.     การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้กับบุคคลอื่นในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย รวมถึงกรณีดังต่อไปนี้ที่บริษัทฯ  หรือบุคคลอื่นดังกล่าว

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้นให้กับบุคคลอื่นดังต่อไปนี้

 


ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านให้กับบุคคลที่สาม เช่น ข้อมูลการยืนยันตัวตน หรือข้อมูลการเข้ารหัสแบบทางเดียว
(cryptographic hash) ข้อมูลการยืนยันตัวตนของบัญชีทั่วไป เช่น หมายเลขติดต่อ หรืออีเมล์เพื่อการโฆษณาตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หาก
บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน ท่านมีสิทธิให้ความยินยอม หรือปฏิเสธการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคู่ค้าในอนาคต ปัจจุบันและในอดีตตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัด


การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่างประเทศ และถูกเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศมาเลเซีย


ทั้งนี้ ประเทศที่รับโอนข้อมูลบางประเทศอาจไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับประเทศไทย ในกรณีที่บริษัทฯ จะกระทำการดังกล่าว บริษัทฯ จะทำให้มั่นใจว่า ประเทศดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม หรือการส่ง หรือโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของบริษัทฯ ตามนโยบายหรือกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร
(Binding Corporate Rules - BCRs) หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เหมือนกันในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการขอรับสำเนา BCRs ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ dpo@worldlease.co.th

บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่าน และบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามกฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทฯ  ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท (เช่น เปิดเผยให้กับหน่วยงานทางภาษี) ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น


4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น กล่าวคือ เพื่อวัตถุประสงค์ในการรายงานตามกฎหมาย เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นเวลา 10 ปีภายหลังจากที่ท่านไม่ได้เป็นคู่ค้าของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ ในการดำเนินข้อพิพาททางสัญญาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้นในระยะเวลาดังกล่าว เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมาย หรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่า 10 ปีได้ หากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของท่านแล้ว บริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีความเชื่อมโยงถึงท่านอีกต่อไป)


5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านจะต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งบริษัทฯ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดย

บริษัทฯ จะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์


6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างทันท่วงที

รายละเอียดของสิทธิของท่านเป็นไปตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ท่านอาจใช้สิทธิใด ๆ ของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 10. (ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ) ด้านล่าง บริษัทฯ อาจคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมตามสมควรหากคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซ้อน หรือมีมากเกินความจำเป็นอย่างชัดเจน ในอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านั้นได้


บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนของท่าน และรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด) โดยเป็นมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่าน เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการตอบกลับได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ และจะทำการแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอการจัดการกับเรื่องร้องเรียน

ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่
สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ โทร.0 2096 4599 และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การร้องเรียนต่อบริษัทฯ นี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล


7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง โดยบริษัทฯ จะตรวจสอบ และใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยขององค์กรทั้งทางกายภาพ เชิงเทคนิค และเชิงบริหารที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่า ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และถูกเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ โดยพนักงานของบริษัทฯ นั้น ได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

8. หน้าที่ของท่าน

ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่า ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ  ไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง

เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ แล้ว ท่านจะมีหน้าที่ตามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ  เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย

ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ  เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิ และปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


9. การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

10. ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใด ๆ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่

หมายเหตุ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับเมื่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ.2562 (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ