ร่วมงานกับเรา

    มาตรการแก้หนี้อย่างยั่งยืน

            สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจ ตามมาตรการของ ธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแก้หนี้อย่างยั่งยืน  บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด             จะพิจารณาให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสม เช่น

            -สำหรับลูกหนี้ที่มาคืนรถและมีส่วนขาดทุนจากการขายทอดตลาด ทางบริษัทฯได้มีโปรแกรมการให้ส่วนลดปิดบัญชีเป็นกรณีพิเศษ
              ซึ่งรวมถึงส่วนลดดอกเบี้ย ค่าปรับ และเงินต้นบางส่วน

            -ลูกหนี้ทุกรายที่เป็น NPL และขอปิดบัญชีบริษัทฯ ส่วนลดค่าปรับ,ค่าธรรมเนียมทวงถาม  ตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนด

            สนใจเข้าร่วมมาตรการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

            สาขาของบริษัทฯ ที่ดูแลบัญชีสินเชื่อของท่าน

            ศูนย์บริการทางโทรศัพท์ 02-6756300 ต่อ 401


    ข้อควรทราบ
             -การคิดดอกเบี้ยค้างชำระในระหว่างการพักชำระหนี้ ยังคงมีการคิดดอกเบี้ยในอัตราปกติตามสัญญาเดิม

            -เงื่อนไข เกณฑ์พิจารณา และการอนุมัติให้ความช่วยเหลือเป็นไปตามที่บริษัทฯ พิจารณาสำหรับลูกค้าแต่ละราย