ร่วมงานกับเรา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด มีโครงการผ่อนผันการชำระค่างวดให้ลูกค้า โดยสอดคล้องและเป็นไปตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยของคุณลูกค้าสำคัญที่สุด เพียงคุณดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WL SOM ของบริษัทฯ ท่านก็สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ง่ายๆที่บ้านโดยไม่ต้องเดินทาง

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของธนาคารแห่งประเทศไทย ลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ยอดกู้ไม่เกิน 35,000 บาท และเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID–19 ท่านสามารถลงทะเบียนรับสิทธ์เลื่อนการชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) รวม 3 เดือนได้โดยไม่ต้องยื่นเอกสาร เพียงลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน WL SOM ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

มาตรการช่วยเหลือจากทางบริษัท
+ เลื่อนการชำระค่างวด (เงินต้น และดอกเบี้ย) รวม 3 เดือน

เกณฑ์/เงื่อนไขการพิจารณา
+ สำหรับลูกค้าที่มียอดกู้ไม่เกิน 35,000 บาท
+ มียอดค้างชำระเกินไม่เกิน 90 วัน ณ วันที่ลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการ
+ กรณีลูกค้าใหม่ ต้องมีการผ่อนชำระค่างวดแล้วไม่น้อยกว่า 3 งวด
+ อนุมัติภายใน 1 วันทำการ และแจ้งผลการอนุมัติผ่าน SMS
+ ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 จนถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WL SOM => คลิกที่นี่ หรือ http://bit.ly/2kQWIRH

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบแต่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด และมีความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการรับความช่วยเหลือจากบริษัทฯ สามารถลงทะเบียนขอเข้าร่วมผ่านแอปพลิเคชัน WL SOM ของบริษัทฯ และขอให้จัดเตรียมเอกสารต่างๆเพิ่มเติม ดังนี้

เอกสารประกอบการพิจารณา (กรณีไม่เข้าเกณฑ์ที่ธปท.กำหนด)
+ ใบคำขอเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระสินเชื่อ (COVID-19) > ดาวน์โหลดใบคำขอ คลิ๊กที่นี้
+ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ
+ สำเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
+ หนังสือรับรองเงินเดือน / สัญญาว่าจ้าง / Statement หรือเอกสารที่พิสูจน์ได้ว่ารายได้ลดลง
+ ใบรับรองแพทย์ หรือหลักฐานการรักษาพยาบาล หรือหลักฐานอื่นใดที่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่า ได้รับผลกระทบ เช่น ประกาศจากทางราชการสั่งปิดสถานที่ประกอบการ ฯลฯ
+ หลักฐานอื่นๆที่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่า ได้รับผลกระทบ(ถ้ามี)

เมื่อลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการเรียบร้อยแล้ว ขอให้จัดส่งเอกสารข้างต้นมาที่ E-mail: phonecollectorcp3@worldlease.co.th หรือ Fax: 0-2675-6299 หรือ ส่งทางปณ.ที่ : บจก.เวิลด์ลีส อาคาร CP Tower3 เลขที่ 34 ชั้น12A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
บริษัทจะแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS ภายใน 7 วันทำการหรือมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

หมายเหตุ
* การพักชำระหนี้มิได้เป็นการขยายความคุ้มครองกรมธรรม์ประกันภัย และมิได้ส่งผลต่อการขยายวันหมดอายุสัญญา
** เงื่อนไขการพิจารณาเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกมาตรการให้ความช่วยเหลือกรณีที่ลูกค้าให้ข้อมูลแก่บริษัทเป็นเท็จหรือบิดเบือน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


วิธีดาวน์โหลด WL SOM