ร่วมงานกับเรา
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด มีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ระยะที่ 2 ดังนี้

*** เลื่อนการชำระค่างวด (เงินต้นและดอกเบี้ย) รวม 3 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณา
+ แบบฟอร์มใบคำขอเปลี่ยนแปลงการผ่อนชำระสินเชื่อ (COVID-19) > ดาวน์โหลดใบคำขอ คลิ๊กที่นี้
+ สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี)
+ หลักฐานอื่นๆที่สามารถแสดงหรือพิสูจน์ได้ว่า ได้รับผลกระทบ
เช่น หนังสือจากบริษัทแจ้งหยุดพักงาน หนังสือแจ้งถูกลดเงินเดือน เป็นต้น

ส่งเอกสารได้ที่
E-mail : phonecollectorcp3@worldlease.co.th หรือ
Fax : 0-2675-6299
ส่งทางไปรษณีย์ที่ : บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด อาคาร CP Tower 3 เลขที่ 34
ชั้น 12A ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

ขั้นตอนการขอรับความช่วยเหลือ
1. ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชัน SOM
2. เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ หรือส่ง SMS เพื่อขอเอกสารเพิ่มเติม
3. บริษัทส่ง SMS แจ้งผลการพิจารณาตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลูกค้าลงทะเบียนขอเข้าร่วมโครงการ
ภายใน 15 วันทำการ หลังเอกสารครบ

ตั่งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
1. Call Center โทร. 0-2675-6300 ต่อ 200 วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-17.00 น.
2. E-mail phonecollectorcp3@worldlease.co.th

รายละเอียดเพิ่มเติม
+ ดาวน์โหลดแผ่นประชาสัมพันธ์ => คลิ๊กที่นี่
+ ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน WL SOM => คลิกที่นี่ หรือ http://bit.ly/2kQWIRH


วิธีดาวน์โหลด WL SOM