ร่วมงานกับเรา
บริษัทฯ เปิดทำการประมูลรถจักรยานยนต์สำหรับร้านค้า (นิติบุคคล) และบุคคลธรรมดา ทุกวันศุกร์ เวลา 10.30 น. ณ โกดังเก็บรถจักรยานยนต์ของบริษัทฯ (หนองแขม) โดยสามารถเข้าดูสภาพรถได้ในวันประมูล ตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประมูลโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดสอบถามวัน - เวลาประมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0-2675-6300-10 ต่อ 198, 201 – 205


สำหรับพิมพ์ระเบียบการประมูลรถจักรยานยนต์และเงื่อนไขการชำระเงินของบริษัท เวิลด์ลีส จำกัด

1. ผู้ประมูลควรตรวจสภาพและข้อมูลรถจักรยานยนต์ก่อนทำการประมูล โดยสามารถเข้าดูสภาพรถได้ในวันประมูล ตั้งแต่เวลา 8.30 น.

2. ผู้ประมูลต้องทำการลงทะเบียนเข้าร่วมประมูลทุกครั้งก่อนทำการประมูล (สำหรับร้านค้าใหม่ ต้องส่งหลักฐานการเข้าร่วมประมูลก่อนทำการประมูล ถ้าไม่ได้นำมาให้แฟกซ์เอกสารในวันรุ่งขึ้น)

หลักฐานการเข้าร่วมประมูลสำหรับร้านค้า นิติบุคคลและบุคคลธรรมดา
2.1 สำเนาหนังสือรับรองบริษัท, สำเนาทะเบียนการค้า หรือสำเนา ภพ.20 โดยไม่ต้องวางเงินประกันการเข้าร่วมประมูล
2.2 สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนของเจ้าของร้านหรือผู้เข้าร่วมประมูล

- ในกรณีบุคคลธรรมดาหรือร้านค้าที่ไม่มีเอกสารตามข้อ 2.1 ให้ส่งเอกสารเฉพาะข้อ 2.2 และต้องวางเงินประกันการเข้าร่วมประมูล 10,000 บาท เมื่อประมูลได้จะนำเงินมาหักจากราคารถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้ หากประมูลไม่ได้บริษัทฯ จะคืนเงินมัดจำให้หลังเสร็จการประมูล

3. เปิดประมูลโดยวิธียื่นซองทีละคัน ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด และผ่านราคากลางของบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูล

4. กรณีที่ประมูลรถจักรยานยนต์ได้ ต้องชำระเงินดังนี้

- ร้านค้ารายใหม่หรือบุคคลธรรมดา ชำระเงินด้วยเงินสดหรือโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ เท่านั้น โดยชำระเงินเต็มจำนวนหรือวางเงินมัดจำอย่างน้อย 10% ของราคาที่ประมูลได้ ส่วนที่เหลือต้องชำระเงินให้เสร็จสิ้นภายใน 3 วัน นับจากวันประมูล 
- ร้านค้าเดิม ชำระเงินด้วยเงินสด, โอนเงินเข้าบัญชีบริษัทฯ หรือเช็ค กรณีเช็ค คณะกรรมการผู้เข้าร่วมการประมูลจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป ระยะเวลาในการจ่ายเช็ค 3 วัน นับจากวันจากการประมูล
- บริษัทฯ จะเป็นผู้ทำการโอนทะเบียนรถทุกคัน และเก็บค่าใช้จ่ายในการโอนทะเบียนพร้อมกับค่ารถประมูลในวันที่ทำการประมูล

ค่าใช้จ่ายในการโอนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์
1. ค่าเหมาโอน ราคาคันละ 500 บาท ประกอบไปด้วย
- ค่าโอน, ค่าโอนและค่าขอใช้ หรือค่าโอนและค่าแจ้งย้าย
- ค่าคัดป้ายเหล็ก และ/หรือ ค่าคัดป้ายวงกลม กรณีสูญหายจากการขนส่งมาประมูล
- ค่าจดทะเบียนในการขอใช้รถใหม่ กรณีมีการแจ้งหยุดการใช้รถไว้
- ค่าใช้จ่ายในการถอนอายัด กรณีติดอายัดก่อนทำการประมูล
2. ค่าภาษีเล่มละ 100 บาท กรณีภาษีหมดอายุ
3. ค่าพรบ. 6 เดือน ราคา 200 บาท แต่ไม่เกิน 12 เดือน ราคา 330 บาท กรณีพรบ.หมดอายุ
หมายเหตุ : การเรียกเก็บค่าพรบ. ขึ้นอยู่กับระเบียบของขนส่งแต่ละจังหวัด

5. ผู้ประมูลได้แล้ว ขอยกเลิกการประมูลคันที่ประมูลได้ จะต้องเสียค่ายกเลิกคันละ 2,000 บาท

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้าร่วมประมูลได้ หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย

7. กรณีที่ผู้ซื้อประมูลรถได้และไม่ปฏิบัติตาม ข้อ 4, ข้อ 5 บริษัทฯ ถือว่าท่านมีเจตนาก่อกวน และทำให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯ และผู้ประมูลซื้อคนอื่น บริษัทฯ จะดำเนินการกับท่านตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร


ขั้นตอนการประมูล

1. ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประมูล พร้อมรับเอกสารใบลงราคาและรายการรถจักรยานยนต์
2. กรอกราคาในใบลงราคาที่ได้รับจากจุดลงทะเบียนและยื่นเสนอทีละคัน ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด และผ่านราคากลางของบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูล
3. ติดต่อแผนกการเงินเพื่อชำระเงินพร้อมรับเอกสารซื้อขายและสำเนาคู่มือการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์
4. นำรถออกจากโกดัง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและรายละเอียดรถจักรยานยนต์ที่ประมูลได้
5. แจ้งรายละเอียดผู้รับโอนกรรมสิทธิ์พร้อมส่งเอกสารผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ไม่เกิน 5 วันหลังจากการประมูล
6. รอรับเล่มทะเบียนประมาณ 30 วัน นับจากวันประมูล


วิธีการเสนอราคาประมูล

กรอกราคาในใบลงราคาที่ได้รับจากจุดลงทะเบียนและยื่นเสนอทีละคัน ผู้ประมูลที่ให้ราคาสูงสุด และผ่านราคากลางของบริษัทฯ เป็นผู้ชนะการประมูล


รูปภาพ : เตรียมรถจยย.สำหรับการประมูล รูปภาพ : ตรวจสภาพรถประมูล

รูปภาพ : ตัวอย่างการเสนอราคา รูปภาพ : ทางเข้าโกดัง (สถานที่ประมูลรถ)แผนที่โกดังเก็บรถจักรยานยนต์หนองแขม
(สถานที่ประมูลรถ)

ที่อยู่ : เลขที่ 342 ถนนเพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 0-2807-5714
คำแนะนำการเดินทาง : กรณีที่มาจากพุทธมณฑลสาย 3 วิ่งตามถ.เพชรเกษม เมื่อเห็นป้ายรพ.วิชัยเวช อินเตอร์เนชั่นแนล ให้ชิดขวาและกลับรถบริเวณหน้าสถานีช่อง 3 จากนั้น วิ่งตรงมาเรื่อยๆ จะเห็นป้ายทางเข้าด้านซ้าย (ซอยเข้าสนามไดร์ฟกอล์ฟพี.พี.พี) เมื่อเข้าซอยมาแล้ว จะสังเกตโกดังของบริษัทฯ อยู่ทางซ้าย