ร่วมงานกับเรา
ข่าวสารรถจักรยานยนต์ทั่วไป > มท.ชงปี 54 รณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100%
มท.ชงปี 54 รณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100%
ที่มา - กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ วันที่ 3 ม.ค.54

ผู้ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 4 ม.ค. นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล รมว.มหาดไทย ในฐานะรองประธานกรรมการและรองผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน คนที่ 1 ปฏิบัติหน้าที่ แทนประธานกรรมการและผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ขอให้นำมติที่ประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 53 เสนอให้ ครม. พิจารณาให้ความเห็นชอบ ให้ประกาศให้ปี 2554 เป็นปีแห่งการรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ โดยให้หน่วยงานภาคราชการ องค์กรมหาชน รัฐวิสหากิจ และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีมาตรการเพื่อรณรงค์ส่งเริมการสวมหมวกนิรภัย ดังนี้

1.ให้หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งกำหนดให้บริเวณสถานที่ราชการเป็นพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ในการขับขี่รถจักรยานยนต์

2.ให้หน่วยงานภาครัฐ องค์กรมหาชน รัฐวิสาหกิจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง ถือปฏิบัติตามติครม. วันที่ 28 เม.ย. 2546 ซึ่งกำหนดมาตรการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบายความปลอดภัยทางถนนของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้แล้ว โดยให้ทุกหน่วยงานแจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบิตามกฎหมาย เรื่องการขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องสวมหมวกนิรภัยทุกครั้ง หากไม่ปฏิบัติตาม ถือว่าฝ่าฝืนกฎหมาย และให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการลงโทษทางวินัยต่อไป

3.เพื่อเป็นการลดความสูญเสียในกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงต่อการบาดเจ็บและเสีย ชีวิตจากรถจักรยานยนต์ ได้แก่ กลุ่มเด็ก เยาวชน และกลุ่มผู้ใช้แรงงาน เห็นสมควรให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินการดังนี้ คือ ให้กระทรวงแรงงานขอความร่วมมือจากสถานประกบการในการส่งเสริมให้พนักงานสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งในการขับขี่รถจักรยานยนต์

และให้กระทรวงศึกษาธิการส่งเสริมให้สถานศึกษาทั้งของภาครัฐและเอกชนจัดให้มี มาตรการในการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของบุคลากรในสังกัด นักเรียน นักศึกษา ให้กระทรวงมหาดไทย แจ้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ( อปท.) ให้ความร่วมมือรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยในสถานศึกษาในสังกัด อปท. รวมทั้งให้กระทรวงอุตสาหกรรม โดยสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ทบทวนมาตรฐานหมวกนิรภัย ให้เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของไทย ให้กระทรวงสาธารณสุข จัดเก็บสถิติการบาดเจ็บ จากอุบัติเหตุทางถนนที่เกี่ยวข้องกับการไม่สวมหมวกนิรภัย และให้ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนจัดให้มีกิจกรรมสนับสนุดครงการปีแห่งการณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต