ร่วมงานกับเรา

ประกาศความเป็นส่วนตัว

ฉบับปรับปรุงวันที่  19 พฤษภาคม 2564

เรียน ผู้สมัครงาน

บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด ("บริษัทฯ") ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัว และพยายามมุ่งมั่นที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (“ข้อมูลส่วนบุคคล”) ตามกฎหมายไทย โดยที่ท่านได้สมัครงานกับบริษัทฯ ซึ่งมีฐานะเป็น ”ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในการเก็บรวบรวม การใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระหว่างและเพื่อวัตถุประสงค์ในขั้นตอนการพิจารณาสรรหาบุคคลากร
ประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้อธิบายถึงรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.   การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลหลากหลายประเภท โดยประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมนั้น ขึ้นอยู่กับแต่ละสถานการณ์ที่เกี่ยวกับขั้นตอนการสรรหาบุคลากร
บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลายดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

 

ในบางกรณี บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับท่านจากบุคคลที่สาม หรือแหล่งข้อมูลที่เปิดสาธารณะ เช่น การอ้างอิงจากนายจ้างเดิมของท่าน (เช่น ระยะเวลาของการจ้างงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพในการทำงานที่ผ่านมา เป็นต้น) ข้อมูลจากบุคคลที่สาม เช่น LinkedIn, JobsDB, Facebook เป็นต้น ข้อมูลจากผู้ให้บริการตรวจสอบประวัติการทำงาน ข้อมูลจากหน่วยงานที่เก็บรวบรวมข้อมูลเครดิต และข้อมูลประวัติอาชญากรรม
ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวของมีดังต่อไปนี้ แต่ไม่จำกัดเพียง

ในระหว่างขั้นตอนการสรรหาบุคลากร บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่านบางประเภท เช่น ข้อมูลประวัติอาชญากรรมหรือประวัติสุขภาพของท่าน เพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้รับอนุญาตให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่ท่านได้สมัคร และเพื่อประเมินว่าท่านมีความเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่ท่านได้สมัคร และเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน โดยบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่าน เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้

2.  การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเฉพาะในกรณีที่บริษัทฯ มีเหตุผลที่เหมาะสมในการดำเนินการเช่นว่านั้น  ทั้งนี้ รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลภายนอกด้วย
บริษัทฯ จะใช้ฐานทางกฎหมายอย่างน้อยหนึ่งฐานต่อไปนี้ในการเก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้กำหนดให้ข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน และให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้มากกว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป โดยบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลประเภทนี้โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านเว้นแต่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ ทำเช่นนั้นได้ ถ้าบริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยจะกระทำเมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเพื่อเหตุผลดังต่อไปนี้เท่านั้น

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้ เป็นไปตามกฎหมาย และฐานทางกฎหมายที่บริษัทฯ อาจเลือกใช้

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ฐานในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

กระบวนการสรรหาบุคลากร

 • เพื่อดำเนินการใด ๆ อันเกี่ยวข้องกับการสมัครงานของท่าน
 • เพื่อระบุตัวตนของท่าน
 • เพื่อประเมินความสามารถ คุณสมบัติ และความเหมาะสมกับตำแหน่ง
 • เพื่อดำเนินการตรวจสอบประวัติ และการอ้างอิง (ถ้ามี)
 • เพื่อติดต่อสื่อสารกับท่านเกี่ยวกับกระบวนการสรรหาบุคลากร และเรื่องอื่น ๆ ที่ท่านร้องขอ
 • เพื่อจัดทำบันทึกเกี่ยวกับกระบวนการว่าจ้างของบริษัทฯ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เพื่อตรวจสอบสิทธิของท่านในการทำงานในประเทศไทย
 • เพื่อตรวจสอบประวัติอาชญากรรมของท่านเพื่อให้มั่นใจได้ว่าท่านสามารถปฏิบัติงาน
  ในหน้าที่ดังกล่าวได้
 • ฐานการปฏิบัติตามสัญญา
 • ฐานหน้าที่ตามกฎหมาย
 • ฐานความยินยอม
 • ฐานประโยชน์อันชอบธรรม

 

ในกรณีที่บริษัทฯ จะพิจารณาคัดเลือกท่านให้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งใด ๆ หรือไม่ ถือเป็นการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบนฐานทางกฎหมายว่าด้วยประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ  เนื่องจากการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัทฯ  ในการคัดเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมกับตำแหน่งนั้น ๆ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อที่จะสามารถตัดสินใจได้ว่า บริษัทฯ จะว่าจ้างท่านให้ทำงานกับบริษัทฯ หรือไม่
การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล อาจรวมถึงการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน โดยบริษัทฯ จะไม่เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนจากผู้สมัครงานทุกคน แต่บริษัทฯ อาจอาศัยข้อกำหนดทางกฎหมาย หรือความยินยอมของท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนดังกล่าว หรือในกรณีที่ท่านเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบริษัทฯ ในระหว่างระยะเวลาที่ท่าน และบริษัทฯ มีความเกี่ยวข้องกัน
บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมประวัติย่อและผลสอบใด ๆ ของท่าน เพื่อประเมินว่าท่านมีคุณสมบัติพื้นฐานเพียงพอสำหรับตำแหน่งนั้น ๆ หรือไม่ หากท่านมีคุณสมบัติพื้นฐานตามที่บริษัทฯ กำหนด บริษัทฯ จะพิจารณาต่อว่าท่านเหมาะสมที่จะเข้ารับการสัมภาษณ์งานหรือไม่ หากบริษัทฯ ตัดสินใจเรียกท่านเข้ารับการสัมภาษณ์ บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านมอบให้แก่บริษัทฯ ในระหว่างการสัมภาษณ์ เพื่อพิจารณาว่าจะเสนอตำแหน่งงานให้กับท่านหรือไม่ หากบริษัทฯ ตัดสินใจเสนอตำแหน่งงานให้ท่านแล้ว บริษัทฯ อาจตรวจสอบกับบุคคลอ้างอิง และ/หรือ ดำเนินการตรวจสอบใด ๆ ก่อนที่จะยืนยันการแต่งตั้ง หรือว่าจ้างท่านให้เข้าทำงานในตำแหน่งนั้น
กรณีที่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯ ได้
ในกรณีที่บริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายหรือภายใต้ข้อกำหนดในสัญญาระหว่างบริษัทฯ และท่านที่มีอยู่ หรือที่กำลังจะมีในอนาคต และท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่บริษัทฯ  บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีต่อท่าน หรือตามที่บริษัทฯ วางแผนว่าจะเข้าทำสัญญากับท่านได้ (เช่น เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครงานของท่าน) ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ อาจปฏิเสธการดำเนินการเกี่ยวกับการสมัครงานของท่าน แต่บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบถึงกรณีเช่นว่านั้นในขณะที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

3. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นการภายในให้กับบุคคลดังต่อไปนี้

บริษัทฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกดังต่อไปนี้

เว้นแต่ได้กำหนดไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ตามที่ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ หากบริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งไม่ได้ระบุไว้ในประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและขอความยินยอมจากท่านก่อนการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย เว้นแต่ในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้บริษัทฯ ดำเนินการดังกล่าวได้โดยไม่ต้องอาศัยความยินยอมของท่าน โดยท่านมีสิทธิให้ความยินยอมหรือปฏิเสธ การเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
บริษัทฯ จะปฏิบัติต่อข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้สมัครงานในอนาคต ปัจจุบันและในอดีตตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้อย่างเคร่งครัด

การส่ง หรือโอนข้อมูลไปยังต่างประเทศ


ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกโอนไปยังต่างประเทศ และถูกเก็บรวบรวม และ/หรือใช้ในต่างประเทศ รวมทั้งประเทศมาเลเซีย
ทั้งนี้ ประเทศที่รับโอนข้อมูลบางประเทศอาจไม่มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เทียบเท่ากับประเทศไทย ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะทำให้มั่นใจว่า ประเทศดังกล่าวมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในระดับที่เหมาะสม หรือการส่งหรือโอนข้อมูลดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย ตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกเปิดเผยให้กับบริษัทอื่น ๆ ในกลุ่มของบริษัทฯ ตามนโยบายหรือกฎเกณฑ์การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภายในองค์กร (Binding Corporate Rules - BCRs) หรือสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกำหนดให้บริษัทในกลุ่มของบริษัทฯ ทุกบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือข้อกำหนดที่เหมือนกันในการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากท่านต้องการขอรับสำเนา BCRs ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ ได้ที่ dpo@worldlease.co.th
บริษัทฯ อาจต้องส่ง หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ เพื่อปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมาย ปกป้องคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ และ/หรือ เพื่อประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทฯ  อย่างไรก็ตามกฎหมายของบางประเทศอาจกำหนดให้บริษัทฯ  ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภท เช่น เปิดเผยให้กับหน่วยงานทางภาษี ในกรณีเช่นว่านั้น บริษัทฯ  จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่มีสิทธิเห็น หรือเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น

4. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตราบเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเท่านั้น กล่าวคือ เพื่อการสรรหาบุคลากร เพื่อการจ้างแรงงาน เพื่อเหตุผลทางกฎหมาย หรือเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดระยะเวลาของกระบวนการสรรหาบุคลากร และเป็นระยะเวลาอีก 3 ปีนับจากวันสิ้นสุดกระบวนการสรรหาบุคลากร เว้นแต่กรณีที่มีเหตุผลทางกฎหมายหรือเหตุผลทางเทคนิครองรับ บริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้นานกว่าระยะเวลาดังกล่าว โดยหากบริษัทฯ ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลของผู้สมัครงานแล้ว บริษัทฯ จะทำลาย ลบ หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ (เพื่อที่ข้อมูลดังกล่าวจะไม่มีความเชื่อมโยงถึงท่านอีกต่อไป)

5. ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านจะต้องทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ มีความเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และถูกต้อง โดยจะต้องแจ้งบริษัทฯ เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ โดย

 

บริษัทฯ จะขอให้ท่านปรับปรุงแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเป็นครั้งคราว เพื่อให้ข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง และสมบูรณ์


6. สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้สถานการณ์บางประการ ท่านมีสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยบริษัทฯ จะเคารพสิทธิของท่านและจะดำเนินการตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลของท่านอย่างทันท่วงที
รายละเอียดของสิทธิของท่านเป็นไปตามที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้

ท่านอาจใช้สิทธิใด ๆ ของท่านได้ตลอดเวลาโดยติดต่อบริษัทฯ ผ่านทางช่องทางการติดต่อตามที่ระบุไว้ในข้อ 10. (ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ ) ด้านล่าง โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการเข้าถึงข้อมูลของท่าน (หรือในการใช้สิทธิอื่นใด) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจคิดค่าธรรมเนียมตามสมควรหากคำขอของท่านไม่มีมูล ซ้ำซ้อน หรือมีมากเกินความจำเป็นอย่างชัดเจน ในอีกทางหนึ่ง บริษัทฯ อาจปฏิเสธที่จะดำเนินการตามคำขอของท่านในสถานการณ์เหล่านั้นได้

บริษัทฯอาจมีความจำเป็นต้องขอข้อมูลบางประการจากท่านเพื่อใช้ในการพิสูจน์ตัวตนของท่านและรับรองสิทธิของท่านในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (หรือเพื่อใช้สิทธิอื่นใด)
โดยเป็นมาตรการความปลอดภัยที่จะทำให้ท่านมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่ถูกเปิดเผยต่อบุคคลที่ไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ อาจติดต่อท่านเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคำขอของท่าน เพื่อที่บริษัทฯ จะสามารถดำเนินการตอบกลับได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น

บริษัทฯ จะใช้ความพยายามในการตอบกลับคำขอที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดภายใน 30 วัน ในบางกรณี บริษัทฯ อาจใช้เวลามากกว่า 30 วันหากคำขอของท่านมีความซับซ้อน หรือท่านยื่นคำขอเข้ามาเป็นจำนวนมากกว่าหนึ่งคำขอ ในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบและจะแจ้งสถานะของคำขอให้ท่านทราบอยู่เสมอ

การจัดการกับเรื่องร้องเรียน


ท่านสามารถติดต่อบริษัทฯ เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ที่ hr.recruitment@cimbthai.com และบริษัทฯ จะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ การร้องเรียนต่อบริษัทฯ นี้ไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของท่านในการร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่รัฐ หรือคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ข้อมูลถือเป็นทรัพย์สินของบริษัทฯ  ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นอย่างยิ่ง บริษัทฯ จะตรวจสอบ และใช้มาตรการคุ้มครองความปลอดภัยขององค์กร ทั้งทางกายภาพ เชิงเทคนิค และเชิงบริหารที่ทันสมัยอยู่เสมอเมื่อเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทฯ ได้วางนโยบาย และมาตรการควบคุมภายในเพื่อให้ท่านมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะไม่สูญหาย ถูกทำลายโดยไม่ตั้งใจ ถูกนำไปใช้ในทางที่ผิด ถูกเปิดเผย และถูกเข้าถึงโดยบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ของบริษัทฯ  โดยพนักงานของบริษัทฯ นั้นได้รับการอบรม และฝึกฝนให้จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย หากพนักงานไม่ปฏิบัติตามที่ได้รับการอบรมฝึกฝนดังกล่าว พนักงานจะได้รับโทษทางวินัย

8. หน้าที่ของท่าน

ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้กับบริษัทฯ ไม่ว่าจะด้วยตัวของท่านเอง หรือในนามของท่าน มีความถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน และมีหน้าที่ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบโดยเร็วที่สุดหากข้อมูลดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลง
เมื่อท่านเข้าทำสัญญากับบริษัทฯ แล้ว ท่านจะมีหน้าที่ตามสัญญาในการส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บริษัทฯ  เพื่อให้ท่านสามารถใช้สิทธิทางกฎหมายได้ การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ดังกล่าวอาจส่งผลให้ท่านสูญเสียสิทธิทางกฎหมาย
ท่านมีความจำเป็นที่จะต้องส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลการติดต่อ และข้อมูลการจ่ายเงินให้กับบริษัทฯ  เพื่อให้บริษัทฯ สามารถเข้าทำสัญญากับท่านได้ หากท่านไม่ส่งมอบข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว อาจทำให้บริษัทฯ ไม่สามารถใช้สิทธิ และปฏิบัติตามภาระข้อผูกพันที่เกิดขึ้นจากสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

9.การแก้ไขประกาศความเป็นส่วนตัว

บริษัทฯ จะตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวอย่างสม่ำเสมอ ดังนั้น ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้ จึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง สำหรับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงครั้งล่าสุดนั้น สามารถดูได้จากวันที่ด้านบนของประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้

10.   ช่องทางการติดต่อบริษัทฯ

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือต้องการใช้สิทธิใดๆ โปรดติดต่อบริษัทฯ  ที่


หมายเหตุ ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลใช้บังคับเมื่อบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (ตามที่อาจมีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่เกี่ยวข้องมีผลใช้บังคับกับบริษัทฯ